Fitness Academy Amsterdam (hierna: FAA) is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 64889726.

 

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP / Personal Training ( PT )

a.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of outdoor workout (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door FAA en anderzijds FAA.

b.     Een Bootcamp is (i) een Bootcamp, (ii) en een Special Bootcamp. De inhoud van iedere Bootcamp – en of deze een Bootcamp, een Special Bootcamp betreft – staat op de website van FAA.

c.     Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart en elk abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Bootcamp / PT.

d.     Zowel door aanschaf van een Strippenkaart of Abonnement, alsook door deelname aan een Bootcamp / PT verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden Bootcamp / PT.

e.     Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden Bootcamp/ PT geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

f.      FAA kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp / PT van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van FAA. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp / PT verstrekt.

g.     Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden Bootcamp / PT (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii) onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het FAA toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.

 

2. OVEREENKOMST

a.     Een overeenkomst tussen FAA en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van FAA.

b.     Voor FAA ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

c.     Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van FAA. Wijziging van een overeenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

d.     Een overeenkomst tussen FAA en een Deelnemer bestaat uit:

(i)   een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal  Bootcamps.

(ii)  een Abonnement, dat bestaat uit:

(a) een Abonnement, dat in een bepaalde periode één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan Bootcamp.
(b) een  Abonnement , dat in een bepaalde periode recht geeft op onbeperkte deelname aan een onbeperkt aantal Bootcamps.

 

3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a.     Een Strippenkaart en andere abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

b.     Een Strippenkaart en alle abonnementen zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de website van FAA onder ‘Geldigheidsduur’. Als een Strippenkaart of Abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Bootcamp.

c.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart of Abonnement worden opgeschort voor maximaal vier weken per kalenderjaar. FAA heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

d.     Als een Deelnemer een Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart verbruikt, voordat het Abonnement ingaat.

e.     Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend verlengd.

f.      Een Personal Training Abonnement is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) kalendermaand. Procedure verloopt door middel van een ontbindingsformulier.

 

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

a.     Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een Strippenkaart of een Abonnement. Het inschrijfgeld is niet altijd toepasselijk ( acties ).

b.     De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Strippenkaarten, (iii) de (PT) Abonnementen staan op de website van FAA. FAA heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van FAA. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten of andere ( PT ) Abonnementen.

c.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van FAA.

d.     Een Strippenkaart / Abonnement dient vooraf ineens te worden betaald.

e.     Bij vooraf ineens betaling brengt FAA geen extra kosten in rekening.
f.     Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal. Hierna incasseert FAA automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het Abonnementen ( niet altijd toepasselijk ).

g.     Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die FAA of een door FAA ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een Deelnemer aan FAA verschuldigd is, aan FAA verschuldigd.

h.      FAA heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

 

5. ONTBINDING
a.  De Deelnemer kan een overeenkomst met FAA ontbinden binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.

b.   Brengt de Deelnemer via de website van FAA een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt FAA per e-mail de ontvangst van deze verklaring.

d.    Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.

e.    Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al door FAA gemaakte redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.

f.      Na het verstrijken van het termijn van één maand na het sluiten van de overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met FAA te ontbinden.

g.     Het recht op ontbinding vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de termijn van één maand is verstreken.

h.      Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een periode van 2 (2) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.

 

7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

a.     Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystem. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.

b.     Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk drie (3) uur voor aanvang van een Bootcamp en voor Personal Training vierentwintig (24) uur nog uitschrijven. Zonder uitschrijving wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening gebracht, en in het geval van een Abonnement wordt een Deelnemer een sessie uitschrijven.

c.     FAA is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van FAA.

d.     FAA heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen gecrediteerd.

e.     Buitengewone omstandigheden leveren voor FAA altijd overmacht op en ontheffen FAA van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is FAA ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

f.      Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. FAA is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een Bootcamp / PT door gevaarlijke weersomstandigheden.

g.     Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Bootcamp / PT daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door FAA van de Bootcamp / PT worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

a.     Deelname aan een Bootcamp / PT geschiedt op eigen risico.

b.     FAA, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp / PT.

c.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van FAA, haar medewerkers en trainers, is FAA niet aansprakelijk.

d.     FAA is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp / PT. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

e.     FAA is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp /PT. Een Bootcamp /PT is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Bootcamp / PT. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts.

f.      FAA behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Bootcamp / PT.

g.     FAA is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Bootcamp / PT.

h. Mocht FAA toch aansprakelijk zijn dat moeten de volgende beperking in acht worden genomen:

– Gevolgschade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

– Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derde is FAA nimmer aansprakelijk

– De door FAA te vergoeden schade zal gematigd worden tot het door verzekeraar van FAA uit te keren bedrag.

 

9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a.     FAA respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

b.     FAA gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal FAA deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de Deelnemer.

c.     FAA zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

d.     De werknemers van FAA en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.

e.     De verstrekte informatie op de website www.fitnessacademyamsterdam.com is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f.      Hoewel FAA de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan FAA niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde van FAA sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

g.     De websites van derde partijen waarnaar op de website www.fitnessacademyamsterdam.com  hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door FAA gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. FAA aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

h.     De website www.fitnessacademyamsterdam.com  en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van FAA.

 

10. KLACHTEN

a.   Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van FAA zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij FAA te melden, en uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij FAA ( fitnessacademyamsterdam@hotmail.com  +(31) 06 – 28 55 10 73) onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.

b.  De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.

c.  FAA beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien FAA verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

a.     Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door FAA.

b.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

c.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Download hier de Algemene Voorwaarden FAA PDF (1) in PDF